ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
Görevin yerine getirilmesinde dernek hizmeti bilinci: Dernek görevlileri, dernek hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindenliği ve beyana güveni esas alırlar.

Dernek Üyelerine hizmet bilinci:
Dernek görevlileri,dernek hizmetlerinin yerine getirilmesinde; üyelerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi,üyelerin memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler.

Hizmet standartlarına uyma:
Dernek yöneticileri ve diğer personeli,dernek hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.

Amaç ve misyona bağlılık:
Dernek görevlileri, çalıştıkları derneğin amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve üyelerin hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.

Dürüstlük ve tarafsızlık:
Dernek görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

Dernek görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

Dernek görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.

Saygınlık ve güven:
Dernek görevlileri,dernek yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler.Üyelerin güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.

Dernek görevlileri,Üyelere hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar.

Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan dernek görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler.

Nezaket ve saygı:
Dernek görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

Yetkili makamlara bildirim:
Dernek görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili kurula bildirirler.

Disiplin ve Etik kurulu, ihbarda bulunan dernek görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.

Çıkar çatışmasından kaçınma:
Çıkar çatışması;dernek görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

Dernek görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu kurula bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması:
Dernek görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

Dernek görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerine veya başkalarına şahsi menfaat sağlayamazlar.

Dernek görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.

Dernek görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı:

Dernek görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

Dernek görevlilerinin hediye almaması, dernek görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

Dernek görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

Dernek görevlileri,dernek kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.

Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte, sözkonusu maddede belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir.

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:
a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:

a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,

c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,

d) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

Bu Yönetmelik kapsamına giren dernek görevlileri,hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler.

Dernek malları ve kaynaklarının kullanımı:
Dernek görevlileri, dernek bina ve taşıtları ile diğer dernek malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

Savurganlıktan kaçınma:
Dernek görevlileri,dernek bina ve taşıtları ile diğer dernek malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini,dernek mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan:
Dernek görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık:
Dernek görevlileri,Üyelerin bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler.

Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede,ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla üyelerin bilgisine sunarlar.

Dernek görevlileri,dernek hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler.

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu:
Dernek görevlileri,dernek hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar.

Yönetici dernek görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.

Yönetici dernek görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.

Yönetici dernek görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

GÖREV:
DİSİPLİN VE ETİK KURULU TALPA YÖNETİM KURULU ADINA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNİ TAKİP VE DENETLEMEDEN SORUMLUDUR.İLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ DİSİPLİN VE ETİK KURULU YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

DİSİPLİN VE ETİK KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM – Genel Hükümler

AMAÇ

Madde 1 – Bu yönetmelik,TALPA Derneği Disiplin ve Etik Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2 – Yönetmelik TALPA Derneği’ne kayıtlı tüm üyeleri kapsar.

Üyelerin bir olay nedeniyle bağlı bulundukları kurumlarınca haklarında disiplin soruşturması açılıp açılmaması veya disiplin cezası alıp almaması bu yönetmeliğe göre işlem yapılmasını engellemez.

İKİNCİ BÖLÜM – Disiplin ve Etik İşlerinde Yetkili Kurullar ve Çalışma Esasları

DİSİPLİN VE ETİK İŞLERİNDE YETKİ

Madde 3 – Disiplin ve Etik Kurulu, Yönetim Kurulu disiplin işlerinde yetkili kurullardır. İtiraz edilen cezalar Yönetim Kurul’un kararıyla kesinleşir.

DİSİPLİN VE ETİK KURULUNUN OLUŞUMU VE YETKİLERİ

Madde 4 – Disiplin ve Etik Kurulu, Yönetim Kurulun’ca seçilen 3 asıl üyeden oluşur. Kurula aday olabilmek için herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. Disiplin Kurulu, kendisine yansıtılan konuları inceleyerek karara bağlar.

DİSİPLİN VE ETİK KURULUNUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI VE TOPLANMASI

Madde 5 – Disiplin ve Etik Kurulu, dernek Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki hafta içinde Yönetim kurulu başkanlığında toplanır. Bu toplantıda önce Kurul Başkanı ve 2 Sekreter üye seçimi yapılır. Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Disiplin Kurulundan yeni dönem kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır. Disiplin ve Etik Kurulu, kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 15 (on beş) gün içinde Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.Kurul üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır. Bir çalışma döneminde en az dört defa Çağrısız toplantı yapılır. Kurul üyeliklerinde bir boşalma olduğu takdirde, en çok oy almış olandan başlanarak yedek üyeler sırayla Kurula davet edilir. Disiplin ve Etik Kurulu üye sayısının üç kişinin altına düşmesi durumunda, Yönetim Kurulu yeni bir Kurul seçmek üzere Olağanüstü Genel çağrısında bulunur. Disiplin ve Etik Kurulu, ancak, önüne gelen olay ve konular hakkında karar vermek yetkisine sahiptir. Seçilmiş Kurullar hakkında, görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle ceza kararı verilemez.

Madde 6 – Kurul, önceden belirlediği tarihlerde kendiliğinden toplanır. Disiplin ve Etik Kurulunu, Yönetim Kurulu da toplantıya çağırabilir. Toplantı Başkan tarafından açıldıktan sonra Kurul Sekreteri, Kurula yapılan başvuruları / bildirimleri ve sevk konularını özetler.Kurul, yapılan başvurularla ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemelerini nasıl yapacağını kendisi belirler. Gerekli görürse üyelerden birisini yapacağı soruşturma ve kovuşturmada raportör üye olarak atayabilir. Kurul, suçlanan üye hakkında kovuşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varırsa kararını gerekçesi ile birlikte, ilgililere iletilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Bu karara karşı, bir hafta içerisinde, bildirimde bulunan veya Yönetim Kurulu itiraz edebilir. İtiraz üzerine Kurul konuyu ilk toplantısında yeniden gündemine alarak görüşür. Yeniden görüşme üzerine verilen karar kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Disiplin Soruşturması

GENEL KURAL

Madde 7 – Disiplin Kurulu yapılan bildirimlerle ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemeleri nasıl yapacağını kendisi belirler.

SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI

Madde 8 – Bildirim, herhangi bir kişinin Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu dernek mensubunu yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, tanıklarının isimleri belirtilir varsa kanıtlar bildirime eklenir. Bildirimde bulunan kişinin kimliğini, adresini ve imzasını içermeyen dilekçeler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça açıklanmaz.

Madde 9 – Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını Disiplin ve Etik Kurulundan isteyebilir.

Madde 10 – Madde 8 ve 9 da belirtilen bildirimin Disiplin ve Etik Kurulu’na iletildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlanmak zorundadır.

SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ VE ZAMAN AŞIMI

Madde 11 – Disiplin ve Etik Kurulu, bildirimin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler ve gerek görürse soruşturmayı başlatır. Suça konu eylemin ve olayın üzerinden iki yıldan fazla süre geçmişse soruşturma başlatılmaz. Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusunu açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak 7 (yedi) gün içinde bildirir ve tebliğ tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde ilgilinin savunmasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek 1 (bir) ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur.Kurul ilgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (on beş) günlük sürenin bitiminden sonra en geç 10 (on) gün içinde kararını verir ve Yönetim Kurulu’na bildirir. Kurul kararını en az üç üyenin katıldığı toplantıda oy çokluğu ile alır. Verilen kararın ilgiliye bildirimi ve varsa cezanın uygulaması, Yönetim Kurulu’nun görevidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Disiplin Cezaları

DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

Madde 12 – Disiplin cezaları; üyelerden Talpa tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir. Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hakkında soruşturma başlatılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

YAZILI UYARI CEZASI

Madde 13 – Yazılı uyarı cezası; ilgili Dernek mensubunun diğer dernek üyeleri, üçüncü kişiler ve dernek birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza, aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:

Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlara.
Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunan üyelere.
Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara.
Yanında getirdiği misafirlerin Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmasına engel olmayanlara.
Dernekte çalışan personele terbiye ve nezaket dışı davranışta bulunanlara.

KINAMA CEZASI

Madde 14 – Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir. Bu ceza aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir.

Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenlere.
Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlara.
Dernek mallarına ve tesislerine zarar verenler ile Derneğe ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli olarak maddi zarar verenlere. (Derneğin, verilen zararın tahsili için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.)
Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunanlara.
Daha önce uyarı cezası almasına rağmen iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara.

PARA CEZASI

Madde 15 – Üye kendisinin, ailesinin veya konuklarının Dernek ve tesislerine verecekleri zararlardan sorumludur. Üyeler bu zararları karşılamakla yükümlü oldukları gibi bu zararlardan doğacak gelir kayıplarını da öderler. Uygulanacak cezanın tutarı doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

DERNEKTEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Madde 16 – Dernekten uzaklaştırma cezası, bir üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılması kararıdır. Uzaklaştırma cezası geçici uzaklaştırma ve kesin uzaklaştırma olarak iki türlüdür. Geçici uzaklaştırma, hakkında ceza verilen bir yıla kadar değişen bir süreyle dernek üyeliğinden uzaklaştırılmasıdır. Kesin uzaklaştırma cezası bu kararın Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile kesinleşir. Bu amaçla, konunun görüşülmesi için, yapılacak ilk Olağan Yönetim Kurulu gündemine madde eklenir. Ceza kararının açıklanması ile Yönetim Kurulu kararının verilmesi arasında geçecek sürede, hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş üyenin Dernekle ilişkisi askıda kabul edilir.

İhraç cezaları aşağıdaki durumlarda uygulanır :

a) GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

Sürekli olarak Derneğin onur ve itibarını sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunanlar hakkında.
Daha önce kınama cezası aldığı halde iki yıl içinde aynı cazayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara,
Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davrananlar hakkında.
a) KESİN UZAKLAŞTIRMA

Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davranarak Derneğin önemli oranda maddi veya manevi zarara uğramasına neden olanlar hakkında.
Daha önce Geçici ihraç cezası almış ve aynı nitelikteki suçu bilinçli olarak yineleyen, Dernek topluluğuna zarar vermeyi alışkanlık haline getiren ve topluluğa kazanılamayacağına kanaat getirilenler üyeler hakkında.
Derneğin onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunan, söz, yazı, davranış ve eylemleriyle bu durumu açıktan açığa sürdüren üyeler hakkında.

CEZALARDA UYUM

Madde 17 – Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde kurul takdir hakkını kullanır, ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZ

Madde 18 – Hakkında Disiplin Kurulu tarafından bir yargıya varılan üye bu karara Yönetim Kurulu Başkanlık Divanına dilekçe ile itiraz edebilir. Divan itirazın gündeme alınmasını oylar.

İtiraz gündeme alınırsa görüşülür ve Yönetim Kurulunda karar verilir.Yönetim Kurulu kararına kadar Disiplin Kurulunun verdiği karar geçerlidir. Disiplin Kurulu kararına karşı ilgililerin idari yargıya başvurmaları halinde idari yargı tarafından talep edilecek görüş, Derneğin hukuk danışmanı ve Disiplin Kurulu tarafından hazırlanır.

DİSİPLİN CEZA KAYDININ SİLİNMESİ USUL

Madde 19 – Disiplin cezası almış olan üyeler, üç yıl içinde başka bir displin cezası almamak koşuluyla dosyalarından ceza kararının silinmesini isteyebilirler. Talep üzerine, ilgilinin dosyasından verilmiş olan ceza ile ilgili her türlü kayıt silinir. Dernekten kesin olarak ihraç edilmiş olanlar, ceza kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM – Çeşitli Hükümler

DOSYALAMA

Madde 20 – Disiplin ve Etik Kuruluna ait dosyalar Yönetim Kurulu Sekreter üyesi tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Kurulca aşağıdaki dosyalar tutulur

Karar dosyası
Toplantı tutanakları dosyası
Yazışma dosyası

DUYURULAR

Madde 21 – Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur: Bu yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Yasasına göre bir suç niteliği taşıyorsa Yönetim Kurulu’nca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunması zorunludur. Disiplin Kurulu kesinleşen kararı ve gerekçesini, gereğinin yapılması için dernek Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır.

GİDERLER

Madde 22 – Disiplin ve Etik Kurulu ile ilgili giderler Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden karşılanır.

BİLDİRİMLER

Madde 23 – İlgililere yapılacak bütün bildirimler yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye veya personel aracılığı ile ilgilinin en son adresine yapılır. Adresinde bulunamayanlar için 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümleri uygulanır.

GENEL USUL

Madde 24 – Bu yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri geçerlidir.

YÖNETMELİKLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

Madde 25 – Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa mevcut tüzük hükümleri uygulanır. Dernek yönetmelikleri tüzüğe uygun hale getirilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 26 – Bu yönetmelik ……………tarihli Genel Kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

Madde 27 – Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür.