T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sayı      :  B050DDB0000007/1825-646                                                                                                                                                            03/05/2005

Konu    : Genel Kurul Toplantıları

GENELGE 2005-47

Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu’nun 77. maddesi, “Genel kurul, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, üyelere bildirilir…” hükmüne, 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği’nin 14. maddesi ise, “Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır…” hükmüne amirdir.

Bu doğrultuda, genel kurul, yönetim kurulunca en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılacak ve bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, üyelere bildirilecektir.

Ancak, genel kurula ilişkin olarak yapılması gereken söz konusu bildirimin, yürürlükten kaldırılan 2908 sayılı Dernekler Kanunu’na göre dernek tüzüklerinde halen sadece gazete ilanı ile yapılacağı hükmü yer alsa da, bu hüküm dernek yönetim kurulunu bağlayıcı nitelikte değildir. Dolayısıyla, genel kurul toplantısının gününü, saatini, yerini ve gündemini üyelerine duyuracak dernek yönetim kurullarının, yukarıda adı geçen yönetmelik hükmünde yer alan bildirim şekillerinden herhangi biriyle bu yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 Zekeriya ŞARBAK

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sayı: B050DDB0000074/2790-911
Konu: Dernek Lokalleri
15/06/2005

GENELGE  2005/60

 

İlgi     :  Bakanlığımızın 03/05/2005 tarih ve 2005/48 sayılı genelgesi.

 

Derneklerin üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile lokallerin işletilmesi 5253 sayılı Dernekler Kanununun 26 maddesi gereğince mülki idari amirinden izin alınması şartına bağlanmış ve 31 Mart 2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde de lokaller ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Lokal açma ve lokallerde alkollü içki kullanılması ile ilgili başvuruların Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde incelenerek gerekli işlemlerin yapılması, lokal açma ve çalışma izni verilen lokallerin adı geçen Yönetmelikte öngörülen şartlara göre işletilip işletilmediğinin ilgi genelgemiz gereğince Valiliğinizce takip edilmesi gerekmektedir.

Dernekler Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde bulunan “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmasına izin verilen lokaller, durumlarını üç yıl içinde bu Yönetmelikte öngörülen koşullara uygun hale getirirler.” hükmü gereğince 31.03.2005 tarihinden önce lokal açmasına izin verilen dernekler, lokallerini en geç 31.03.2008 tarihine kadar Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirmek zorundadır.

31.03.2005 tarihinden önce açılmasına izin verilen dernek lokallerinin Valiliğinizce denetlenmesi ve denetim sonucunda Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen  konuların ilgili derneğe yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca bu yazıda söz konusu eksiklikleri giderilmeyen veya Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olmadığı tespit edilen lokallerin izin belgelerinin 31.03.2008 tarihi itibariyle iptal edileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Zekeriya ŞARBAK

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı