MİSYONUMUZ

 • Üyelerimizi varlık kaynağı kabul etmek,
 • Ülkemizde sivil havacılık faaliyetlerinin ulusal çıkarlarımıza ve uluslararası ilişkilerimize uygun olarak düzenlenmesine yönelik politikaların gerçekleşmesini sağlamak,
 • Havacılık sektöründeki en son gelişmeleri takip ederek, ileri teknolojilerin tatbik edilmesine liderlik etmek,
 • Uçuş görevinin icrasında uçuş emniyeti, can ve mal güvenliğini arttırıcı tedbirler alınması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde sonuç odaklı girişimlerde bulunmak,
 • Ülkemiz hava sahasındaki ticari hava işletmeleri trafiğinin, meteoroloji kapsamındaki konular da dahil olmak üzere, uçuş emniyeti açısından minimum risk seviyesinde geliştirilmesinde, tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların ilgili kuruluşlarla koordinasyon sonucu çözümlenmesinde aktif rol almak,
 • Mesleki gelişim konusunda fırsatlar yaratmak, üyelerin ve diğer Türk Pilotların sosyal güvenlik seviyelerini yükseltmek, üyeler arasında sosyal ve mesleki dayanışma sağlayarak ortak gereksinimlerini karşılamak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
 • Pilotluk mesleğinin her platformda temsil edilmesini, gerektiğinde sektöre ilişkin en doğru, tarafsız ve bilimsel görüşleri kamuoyu ile paylaşarak kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu yolla üyelerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak,
 • Bu hedeflere ilişkin faaliyetlerde Devletin bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin ortak menfaatlerinin korunmasını, temel insan haklarını, Atatürk ilke ve inkılaplarının yaşatılmasını esas almaktır.

VİZYONUMUZ

 • Ülkemiz ve dünya sivil havacılık sektöründe görev yapan Türk Pilotların mesleki bilgi ve becerilerinin uluslararası standartlarda en üst seviyeye ulaştırılması ve muhafazası, bu amaçla gerekli tüm eğitim imkanlarının sağlanması, gerektiğinde eğitim tesisleri kurulup işletilmesi,
 • Üyelerinin ve diğer Türk Pilotlarının mesleki faaliyetleri ile ilgili tüm yasa, kararname ve yönetmeliklerin gerektiğinde değiştirilip geliştirilmesi, pilotların haklarına aykırı hükümlerin kaldırılması, revize edilmesi, eksik olan ve çalışma koşullarını düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin uluslararası standartlarda, diğer medeni Dünya Ülkelerindeki yasa ve kurallara benzer şekilde düzenlenip yasalaşması için gereken çalışmaların yapılması,
 • Pilotluğun bir meslek grubu olarak hukuki yapılanmasını sağlayacak her türlü yasal çalışmanın yapılması,
 • Üyelerin ve ilgili kamuoyunun faydalanmasına açık olmak üzere, havacılık konusundaki tüm yayınları içeren bir kitaplık kurulması,
 • Nitelik, nicelik, kalite ve standardizasyon seviyesi açısından ülkemiz havacılık sektöründe başta pilotlar olmak üzere diğer uçucu personel grupları açısından da kurumsal anlamda referans teşkil edecek bir seviyeye ulaşılması,
 • Ülkemizde Havayolu Pilotlarının tümünün TALPA bünyesinde toplanması, Uluslar arası platformda gerçekleştirilecek faaliyetlerle tüm Dünya pilotları ve üye oldukları kurum ve kuruluşlar nezdinde öncü konuma ulaşılmasıdır.