İlkelerimiz

Derneğimiz kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gösterirken ana ilke olarak devletimizin bölünmez bütünlüğünü, Türk milletinin ortak menfaatlerinin korunmasını, temel insan haklarını, Atatürk İlke ve İnkılaplarının yaşatılmasını esas alır. Bu ana ilkelerin ışığı altında aşağıda sıralanan esaslara göre faaliyetlerini sürdürür:

• Sağlanmış olan toplumsal birlik ve beraberliğimizi ilelebet devam ettirmek;

• Irk, dil, din ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm meslektaşlarımıza eşit davranış içinde olmak;

• Siyasi faaliyetlerde bulunmamak;

• Toplumsal ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda faaliyet gösterirken, tüm devlet kademeleriyle iyi ilişkiler ve işbirliği içinde olmak;

• Faaliyetlerimizi yürütürken toplumsal ve mesleki konularda genel kurullarımız tarafından bize verilen direktifler doğrultusunda faaliyet göstermek;

• Camiamızın ve üyelerimizin uğradığı haksız uygulamalarda onların hak ve menfaatlerinin korunmasında hukuki yolları esas almak;

• Tüm kamu kuruluşları, şirketlerimiz ve diğer tüzel kişilikler ile ilişkilerimizde ve bu kuruluşlardan isteklerimizde akıl ve bilim yolunu seçmek, haklılığımızı ve isteklerimizi teknik ve bilimsel tezlerle kabul ettirmek.

Hedeflerimiz

Ana hedefimiz, ülkemiz ve uluslararası hava sahalarında havayolu taşımacılığının baş aktörleri olan derneğimiz üyelerinin, mesleklerini icra ettikleri ortamın en üst seviyede emniyetli hale getirilmesine katkıda bulunmaktır.

TALPA olarak bu hedefin gerçekleştirilmesine basamak teşkil edecek olan aşağıdaki konularda her türlü kanuni, bilimsel ve mesleki çalışmalara devam etmektir.

• Hava İş Kanunu ve Türkiye Pilotlar Birliği Kanun Taslağının yasalaşması;

• Kanunlarımızın çıkarılmasından sonra yeniden teşkilatlanmanın gerçekleştirilmesi ve bu teşkilatların iç tüzüklerinin oluşturulması;

• Mesleki konularda ihtiyaç duyulan ve halen Ulaştırma Bakanlığında onay bekleyen yönetmeliklere ilave olarak ihtiyaç duyulan diğer yönetmeliklerin hazırlanması ve onaylatılması;

• Ülkemiz hava sahasında uçuş emniyetinin sağlanması ve devamını sağlamak maksadıyla kendi bünyemizde, üniversitelerle, uluslararası kuruluşlarla, havacılık otoriteleriyle müşterek ve koordineli çalışmalar yapılması.